ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

การบริการ
image

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - ๑๙ ด้วย COJ PASS ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)