ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court
ส่วนบริหารจัดการคดี