ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

การบริการ
image

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล

1.1 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔

1.2 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

1.3 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

1.4 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐

1.5 แผ่นพับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

1.6 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

1.7 QR-Code แจ้งความประสงค์การไกล่เกลี่ย (หลังฟ้อง)

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

2.1 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

2.2 ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

2.3 แนวงทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

2.4 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี

3.1 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

3.2 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๓

3.3 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม และแนวทางดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

3.4 แนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐ ตรี

3.5 แผ่นพับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามมาตรา ๒๐ ตรี

3.6 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

3.7 แบบคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

3.8 แบบคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอม

3.9 QR-Code แจ้งความประสงค์การไกล่เกลี่ย (ก่อนฟ้อง)

3.10 คลิปวีดีโอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (๒๐ ตรี)

4. การไกล่เกลี่ยออนไลน์

4.1 แนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยออนไลน์

4.2 ขั้นตอนการขอใช้วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

4.3 แผ่นพับการไกล่เกลี่ยออนไลน์

4.4 แบบคำร้องวิธีพิจารณาคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์

4.5 คลิปวีดีโอการไกล่เกลี่ยออนไลน์

4.6 ห้องพิจารณาไกล่เกลี่ยออนไลน์

ติดต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 - เบอร์โทรติดต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท